Cuối cùng là mô hình bướm. Được tạo ra bởi Bryce Gilmore, một mô hình Bướm hoàn hảo được định hình từ mức thoái lui 0.786 của đường AB đối với Fibonacci của XA. 

 

 

Mô hình bướm mang theo những tính chất đặc biệt sau đây : 

1. Đường AB  nên ở mức thoái lui 0.786 của đường XA. 

2. Đường BC có thể  là  m ức thoái lui 0.382 hoặc  0.886 của  AB. 

3. Nếu đường BC  ở mức thoái lui 0.382 của  AB, thì CD nên ở mức m ở rộng 1.618 của  BC.Ngược lại,  nếu BC là  mức  thoái lui 0.886 của  AB,  thì CD nên ở mức mở rộng 2.618  của  BC. 

4. CD nên là  mức mở rộng 1.27 hoặc  1.618 của đường XA. 

Hotline
Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 089 880 33 78