1. Phân tích kỹ thuật (PTKT) là gì?

   - PTKT là việc nghiên cứu hành vi của thị trường chủ yếu bằng việc sử dụng đồ thị nhằm mục đích dự báo xu hướng giá trong tương lai.

   - Charles H Dow được xem là cha đẻ của PTKT. Năm 1884, ông đã đưa ra chỉ số bình quân giá đóng cửa của 11 cổ phiếu quan trọng nhất thị trường Mỹ.

 

2. Những giả định cơ sở của PTKT:

    - Biến động thị trường phản ánh tất cả: Các nhà PTKT cho rằng tất cả các yếu tố ảnh hưởng đến giá đều được phản ánh trong giá.

    - Giá vận động theo xu thế: Cho rằng một xu thế đang vận động sẽ tiếp tục theo xu thế của nó cho đến khi nó đảo chiều.

    - Lịch sử sẽ lặp lại chính nó: Cho rằng xu thế giá trong tương lai chính là sự lặp lại của quá khứ.

3. Lý thuyết Dow (Dow theory)

   - Đây được xem là nền tảng của PTKT.

   -  Charles Dow đã phát triển Lý thuyết Dow từ những phân tích hành vi của thị trường vào cuối thế kỷ 19.

   - Ông cho rằng dao động thị trường sẽ tạo thành các xu thế giá. Ông phân chia xu thế giá thành xu thế giá cấp 1 (chính) và xu thế giá cấp 2 (phụ).

    - Sau khi Dow mất, Wiliiam P Hamilton đã tiếp tục nghiên cứu lý thuyết này và cấu trúc lại thành Lý thuyết Dow như ngày nay.

Hai xu thế giá chính của Dow:

           

  - Xu thế giá cấp 1: Thể hiện xu hướng giá chính của thị trường và có thể kéo dài từ vài tháng cho đến vài năm.

  - Xu thế giá cấp 2:   + Là những điều chỉnh có tác động làm gián đoạn xu thế giá cấp 1.

                                                + Trong thị trường giá tăng, chúng được xem là những đợt suy giảm tạm thời (điều chỉnh).

                                                + Trong thị trường giá giảm, chúng được xem là những hồi phục trung gian (tăng giá tạm thời).