1/ Hai, ba đỉnh

 • Giá phải trong một xu hướng tăng
 • Được hình thành khi giá cố gắng vượt qua mức cao gần nhất nhưng thất bại, đỉnh sau ngang, tương đương với đỉnh trước.
 • Mức giá kỳ vọng được định ra trên cơ sở khoảng cách x=y.

 

2/ Hai, ba đáy

 • Giá phải trong một xu hướng giảm
 • Đáy sau ngang, tương đương với đáy trước, giá cố gắng vượt qua mức thấp gần nhất nhưng thất bại.
 • Mức giá kỳ vọng được định ra trên cơ sở khoảng cách x=y.

 

3/ Vai – đầu – vai thuận:

 • Xuất hiện trong xu hướng giá tăng
 • Dạng thuận gồm có ba đỉnh với đỉnh trung tâm cao nhất
 • Một khi giá phá đường cổ xu hướng giá giảm được hình thành 

 

4/ Vai - đầu - vai ngược

 • Xuất hiện trong xu hướng giá giảm
 • Dạng nghịch gồm ba điểm thấp với điểm trung tâm thấp nhất
 • Một khi giá phá đường cổ xu hướng giá tăng được hình thành

 

5/ Mô hình cái niêm

Giống như mẫu hình tam giác, mẫu hình nêm thể hiện một sự hội tụ giá trước khi đảo chiều Mẫu hình nêm có thể dốc lên hoặc dốc xuống. Trong mẫu hình này, giá sẽ vượt khỏi 2 đường giới hạn trước khi đỉnh nêm hình thành

 

 

6/ Đỉnh vòm đáy chén

Các mẫu hình này thường được dùng như những dấu hiệu mua/ bán trong PTKT.