Khái niệm:

Dải băng bolinger bands được phát triển bởi John Bollinger là một chỉ dẫn được sử dụng để so sánh mức độ biến động của các mức giá liên quan trong một khoảng thời gian nhất định. Chỉ dẫn này bao gồm 3 đường giá bao quanh vùng dao động chủ yếu của giá, 3 đường này gồm:

  • Đường trung bình đơn giản ở giữa
  • Dải băng ở trên (đường trung bình đơn giản cộng với 2 đơn vị lệch chuẩn)
  • Dải băng ở dưới (đường trung bình trừ đi 2 đơn vị lệch chuẩn).

Độ lệch chuẩn (một chỉ số thống kê) thường được dùng như một chỉ dẫn tốt trong quan sát dao động. Lý thuyết về độ lệch chuẩn cho rằng các dải băng sẽ phản ứng một cách  nhanh chóng đối với sự thay đổi của giá và phản ánh những chu kỳ dao động cao hay thấp. Một sự tăng giá đột ngột (hoặc giảm giá) hay nói một cách khác là sự dao động lớn, sẽ dẫn đến sự mở rộng của dải băng.

Cách sử dụng dải băng Bollinger

  • Xác định vùng mua nhiều và bán nhiều của thị trường.
  • Kết hợp với các đường giao động như RSI để xác định các tín hiệu mua và bán.
  • Xác định vùng giao động của giá.
  • Báo hiệu các mức đỉnh tiềm năng và đáy tiềm năng.