Khái niệm: đường trung bình đơn giản( MA) là mẫu đường trung bình được sử dụng phổ biến nhất trong các dạng đường trung bình. Đường trung bình đơn giản được tính toán bằng cách cộng dồn dãy các giá trị trong một khoảng thời gian gồm một số ngày nhất định và sau đó lấy tổng số chia cho số ngày.

Cách sử dụng đường trung bình:

Để xác định xu hướng: nhà đầu tư nhìn vào độ dốc của đường trung bình để xác định xu hướng giá:

+ Nếu đường trung bình có độ dốc xuống, và giá hiện tại đang ở dưới đường trung bình thì xu hướng được xác định là xu hướng giảm, ngược lại là xu hướng tăng.

+ Nếu giá hiện tại đang di chuyển cả phía trên, dưới và đường trung bình khá bằng phẳng thì thị trường đang được xem là không có xu hướng rõ ràng.

Đưa ra các tín hiệu mua và bán:

Trường hợp 1: xét mối quan hệ giữa giá đóng cửa và đường Trung bình đơn giản:

+ Tín hiệu mua: nếu giá đóng cửa nằm ở trên đường trung bình cho một tín hiệu mua

+ Tín hiệu bán: nếu giá mở cửa nằm ở dưới đường trung bình cho thấy một tín hiệu bán.

Trường hợp 2: sử dụng 2 đường trung binh, một đường trung bình ngắn hạn và một đường khác dài hơn.

+ Tín hiệu mua: nếu đường trung bình ngắn hạn cắt đường trung bình dài hạn từ dưới lên dự báo tín hiệu mua.

+ Tín hiệu bán: nếu đường trung bình ngắn hạn cắt đường trung bình dài hạn từ trên xuống dự báo tín hiệu bán.

+ Nếu giá hiện tại di chuyển cả phía trên và dưới đường trung bình và đường trung bình khá bằng phẳng thể hiện thị trường không xu hướng, không nên vô lệnh lúc này.