Mô hình Cua : vào năm 2000, Scott Carney , một người tin tưởng vững chắc vào mô hình giá harmonic, đã khám phá ra mô hình “Cua” 

 

 

 

 Theo ông, đây là mẫu chính xác nhất trong tất cả các mô hình harmonic. Mô hình này có tỷ lệ risk and reward khá cao do bạn có thể đặt điểm dừng rất sâu. Mô hình cua hoàn hảo phải có các đặc điểm sau : 

  1. Đường AB  nên ở mức thoái lui 0.382 hoặc  0.618 của đường XA.
  1. Đường BC có thể  ở 2 mức  thoái lui 0.382 hoặc  0.886 của đường AB. 
  1. Nếu đường BC thoái lui ở m ức 0.382 c ủa AB, thì CD nên ở mức 2.24 của BC. Ngược lại nếu đường BC là 0.886 của đường AB thì CD nên ở mức mở rộng 3.618 của đường BC.
  1. CD nên ở mức mở rộng 1.618 của đường XA.