Xuất hiện năm 2001, Scott Carney đã tìm ra một mô hình giá Harmonic khác gọi là “dơi”. Mô hình dơi được diễn tả bở sự thoái lui ở mức 0.886 của XA như vùng có khả năng đổi chiều. 

 

 

 

Mô hình Dơi có những tính chất sau : 

 
1. Đường AB  nên là  m ức thoái lui 0.382 hoặc  0.500 của XA.

2. Đường BC có  thể  là  m ức thoái lui ở 0.382 hoặc  0.886 của  AB.

3. Nếu đường BC  ở mức thoái lui 0.382 c ủa  AB, thì CD nên ở mức mở rộng 1.618 c ủa  đường BC. Ngược lại nếu đường BC là  0.886 của AB,  thì CD nên ở mức mở rộng 2.618  của  BC.

4. CD nên ở mức thoái lui 0.886 của XA.