1/ Thị trường Forex giao dịch mua bán gì?

- TIỀN chính là hàng hóa, là các sản phẩm giao dịch trên thị trường Forex.

- Trên thị trường Forex, Tiền không đứng một mình mà được niêm yết thành các cặp tỷ giá ( tỷ giá ngoại tệ ) hay còn gọi là các cặp tiền tệ.

Ví dụ: EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, USD/JPY, USD/CAD được chia thành 3 loại như sau:

2/ Cặp tiền tệ chính ( Major Currency Pairs):

Là những cặp tiền có mặt của USD, đây là những cặp tiền có tính thanh khoản cao nhất và được giao dịch nhiều nhất trên thế giới:

EUR/USD , USD/JPY, GBP/ USD, USD/CHF, USD/CAD, AUD/USD, NZD/USD

 

3/ Cặp tiền tệ phụ ( Major Cross Currency Pairs or Minor Currency Pairs)

Các cặp tiền tệ mà không chứa đồng USD, hầu hết các cặp tiền tệ phụ được xuất phát

từ 3 loại tiền tệ chính  là EUR, JPY và GBP.

 

4/ Cặp tiền tệ ngoại lai (Exotic Pairs)

Cặp ngoại lai được kết hợp từ một tiền tệ chính và một tiền tệ của nền kinh tế mới nổi

như Brazil, Mexico hoặc Hungary.